สิ่งที่เราเสนอให้กับผู้สนับสนุนของเรา

ที่หลงรักระบบนิเวศน์ ..

"บิ๊กตู่"รับปากดูแลสื่อ-ปชช.ถูกคุกคาม .

'บิ๊กตู่' รับปากดูแล หลังนักสิทธิฯ-นักข่าว ถูกคุกคาม กรณีจัดเวทีฟังความเห็นขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ที่พัทลุง

รับราคา

ข้อปฏิบัติของเหมืองหินและโรงโม่หิน - DPIM

ทำเกษตรกรรมในเขตเหม องแร ซ งข ดเอา แร แล ว หร อม แร ไม สมบ รณ ในระหว างอาย ประทานบ ตร (ม.73(3) ) 17. นำคด ข นส ศาล หากม ผ โต แย งส ทธ ในการ ...

รับราคา

สถานการณ์นำ้ในวิกฤตโลกร้อน – TARAGRAPHIES

ว นน ำโลกในป พ.ศ.2563 น ยกประเด น น ำในว กฤตโลกร อน เป นเร องสำค ญ สหประชาชาต ระบ ว า การร บม อก บว กฤตน ำจากผลกระทบท เป นหายนะของการเปล ยนแปลงสภาพภ ม ...

รับราคา

รายงาน: ขุมทองเมืองเลย ไม่มียุติธรรม ไม่มีกากี .

คด สาธารณะ เร องการปกป องบ านเก ด ภ เขา แม น ำ ท เอ อต อการดำรงช ว ตของผ คน 6 หม บ านจากการทำเหม องทองท สร างผลกระทบยาวนานน บ 10 ป ด วยการก อสร างกำแพงใจ 3 ...

รับราคา

'มติครม.' ต้นตอเปิดช่องทำเหมืองลุ่มน้ำชั้น 1A .

นักวิชาการระบุ "ครม." ผู้เปิดช่องทำเหมืองลุ่มน้ำชั้น 1A ราชการ-เอกชนแค่ทำตามขั้นตอน แนะเร่งประเมิน SEA อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ มูลนิธิสืบฯ ชงรับ ...

รับราคา

ชูนวัตกรรม "โคกหนองนาโมเดล" .

นอกจากน ทางกล มผ ประกอบฯย งได นำเสนอนว ตกรรมการสำรวจและทำเหม องแร เพ อเกษตรกรรมในช อ "โคกหนองนาโมเดล" เพ อตอบโจทย ในท กคำถามว า ต อไปการทำเหม อง ...

รับราคา

เครือข่ายฯ เขาคูหา ร้องรัฐและบริษัทเหมืองแร่หยุด ...

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อ.รัตภูมิ เรียกร้องให้รัฐบาลไทย และบริษัทเหมืองแร่ยุติการใช้กฎหมายคุกคามต่อนัก ...

รับราคา

'อธิบดีดีเอสไอ'ลงพื้นที่สืบสวนปมลอบสังหารอดีตแกนนำ ...

"อธิบดีดีเอสไอ"ลงพื้นที่สืบสวนปมลอบสังหารอดีตแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ต่อเนื่องเสียชีวิต4ราย เชื่อเหตุคัดค้าน ...

รับราคา

อุทยานแห่งชาติคลองลาน...กับพื้นที่อนุรักษ์ - .

ผ นป าตะว นตกค อ ผ นป าขนาดใหญ ท อย ทางด านท ศตะว นตกของประเทศไทย ซ งประกอบไปด วยผ นป าอน ร กษ ท ประกาศจ ดต งเป นอ ทยานแห งชาต และเขตร กษาพ นธ ส ตว ป า รวม ...

รับราคา

"บิ๊กตู่"รับปากดูแลสื่อ-ปชช.ถูกคุกคาม .

'บิ๊กตู่' รับปากดูแล หลังนักสิทธิฯ-นักข่าว ถูกคุกคาม กรณีจัดเวทีฟังความเห็นขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ที่พัทลุง

รับราคา

เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า เหมืองแร่ผุดทั่วไทย ...

นักวิชาการเตือน ไทยกำลังเดินสวนทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ชี้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่มีปัญหา เอื้อประโยชน์กลุ่มผู้ประกอบการเหมือง เปิด ...

รับราคา

'อธิบดีดีเอสไอ'ลงพื้นที่สืบสวนปมลอบสังหารอดีตแกนนำ .

"อธิบดีดีเอสไอ"ลงพื้นที่สืบสวนปมลอบสังหารอดีตแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ต่อเนื่องเสียชีวิต4ราย เชื่อเหตุคัดค้าน ...

รับราคา

ถอดบทเรียนทวงคืนผืนป่า : คนจนคือเหยื่อ-รัฐขาด ...

ถอดบทเร ยนทวงค นผ นป า : คนจนค อเหย อ-ร ฐขาดมาตรฐาน-ทหารต องออกไปจากการจ ดการป า ว นท 7 ธ นวาคม 2562 ท คณะร ฐศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ขบวนการประชาชนเพ อส ...

รับราคา

Pita Limjaroenrat - พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ - .

[ ถอดบทเร ยนเหม องแร นโยบายการพ ฒนาเศรษฐก จร ฐท ขาดด ลยภาพ ค ณภาพ และเสถ ยรภาพ สร างความเหล อมล ำไม เป นธรรม ] . ... [ ถอดบทเร ยนเหม องแร นโยบายการพ ฒนาเศร ...

รับราคา

กสม. เร่งคุ้มครองสิทธิฯ 'กลุ่มค้านเหมืองหิน จ. ...

กสม. เร งประสานการค มครองส ทธ มน ษยชน "กล มอน ร กษ ป าช มชนเขาเหล าใหญ -ผาจ นได" ลงพ นท ร วมส งเกตการณ ก จกรรมน กปกป องส ทธ ฯ พร อมเฝ าระว ง และต ดตามการแก ...

รับราคา

มาตรการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้

มาตรการแก ป ญหาการอย อาศ ยและทำก นในพ นท ป าไม ครม. เม อ 30 ม .ย. 2541 ได ม มต ให สำรวจร งวด แปลงท ด นในพ นท ป าสงวน ท ม ประชาชนเข าไปบ กร กทำก น ส วนท ม ร องรอยกา ...

รับราคา

แถลงการณ์: .

ประเทศไทย: ยุติการใช้กฎหมายคุกคามต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองและประกันความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิ ...

รับราคา

สุริยะ ถก ก.เกษตร แก้ปัญหาทำเหมืองพื้นที่ ส.ป.ก. | .

ส ร ยะ ตรวจเย ยม กพร. เน นนโยบายจ ดหาว ตถ ด บแก ภาคอ ตสาหกรรม เร งอำนวยความสะดวกผ ประกอบการ เตร ยมประสานกระทรวงเกษตร แก ป ญหาทำเหม องแร ในพ นท ส.ป.ก.

รับราคา

นักวิชาการชี้ ชนชั้นนำในเอเชียใช้ระบบอุปถัมภ์ ...

เสวนาว ชาการ เร อง "ชนช นนำและแรงงานในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต :องค ประกอบ โครงสร าง และพลว ตในย คเปล ยนผ าน" จ ดโดย ศ นย แม โขงศ กษา สถาบ นเอเช ยศ กษา จ ...

รับราคา

สุริยะ ถก ก.เกษตร แก้ปัญหาทำเหมืองพื้นที่ ส.ป.ก. | .

ส ร ยะ ตรวจเย ยม กพร. เน นนโยบายจ ดหาว ตถ ด บแก ภาคอ ตสาหกรรม เร งอำนวยความสะดวกผ ประกอบการ เตร ยมประสานกระทรวงเกษตร แก ป ญหาทำเหม องแร ในพ นท ส.ป.ก.

รับราคา

รายงาน: ขุมทองเมืองเลย ไม่มียุติธรรม ไม่มีกากี .

คด สาธารณะ เร องการปกป องบ านเก ด ภ เขา แม น ำ ท เอ อต อการดำรงช ว ตของผ คน 6 หม บ านจากการทำเหม องทองท สร างผลกระทบยาวนานน บ 10 ป ด วยการก อสร างกำแพงใจ 3 ...

รับราคา

การขุดการทำเหมืองหินปูน

ภ ม ป ญญาการทำเหม องฝาย โดย ช ชวาล ทองด เล ศ เหม องฝาย เป นภ ม ป ญญาในการจ ดการน ำสำหร บการเกษตรของช มชนในพ นท ภาคเหน อตอนบนท เร ยก ...

รับราคา

มาตรการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้

มาตรการแก ป ญหาการอย อาศ ยและทำก นในพ นท ป าไม ครม. เม อ 30 ม .ย. 2541 ได ม มต ให สำรวจร งวด แปลงท ด นในพ นท ป าสงวน ท ม ประชาชนเข าไปบ กร กทำก น ส วนท ม ร องรอยกา ...

รับราคา

สถานการณ์นำ้ในวิกฤตโลกร้อน – TARAGRAPHIES

ว นน ำโลกในป พ.ศ.2563 น ยกประเด น น ำในว กฤตโลกร อน เป นเร องสำค ญ สหประชาชาต ระบ ว า การร บม อก บว กฤตน ำจากผลกระทบท เป นหายนะของการเปล ยนแปลงสภาพภ ม ...

รับราคา

วิกฤติความหลากหลายทางชีวภาพในเอเชียตะวันออกเฉียง ...

ภ ม ภาคเอเช ยน บว าเป นพ นท ท อ ดมด วยส ตว ป านานาชน ด โดยม พ นท อย างน อย 6 แห ง จาก 25 แห งท เป นพ นท ซ งม ความสำค ญทางด านความหลากหลายทางช วภาพ (biodiversity hotspot) หมาย ...

รับราคา

เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง, 75/10 ถนนพระรามที่ 6 .

19/02/2020 #เหม องแร ช วยภ ยแล ง สรข.๔ ลงพ นท เก บข อม ลการเตร ยมความพร อมรองร บสถานการณ ภ ยแล ง ของสถานประกอบการในพ นท ร บผ ดชอบ โดยเข าเก บข อม ลการนำน ำจากข ...

รับราคา

หรือนี่คือ. ขบวนการ 'ยึดที่ดินป่าไม้' นำไปออก ...

เล ศศ กด คำคงศ กด ต งคำถามถ งเบ องหน าเบ องหล ง การร กทวงค นผ นป าก บชาวบ านเพ ยงแค 2 หม บ าน ในพ นท ท บซ อนก บคำขอประทานบ ตรเหม องถ านห น ในนามพ นท นำร องย ...

รับราคา

ปิดเมืองแต่ไม่ปิดเหมือง!ชาวบ้านบุกโรงพักแจ้งเอา ...

3 พ.ค.63- กล มชาวบ านในนามกล มฅนร กษ บ านเก ดบำเหน จณรงค อ.บำเหน จณรงค จ.ช ยภ ม ประมาณ 20 คน ได เด นทาง ไปท สถาน ตำรวจภ ธรห วทะเล เพ อแจ งความเอาผ ดกรณ การท ...

รับราคา

Environmental Management Accounting (EMA): .

4.2 มาตรการในการชดเชยค าเส ยหายท อาจจะเก ดข นจากการทำ เหม องเป นมาตรการป องก นผลกระทบต อพ นท เกษตรกรรมบร เวณใกล เค ยงพ นท โครงการ โดยการเช าท ด นตามท ...

รับราคา

Pita Limjaroenrat - พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ - .

[ ถอดบทเร ยนเหม องแร นโยบายการพ ฒนาเศรษฐก จร ฐท ขาดด ลยภาพ ค ณภาพ และเสถ ยรภาพ สร างความเหล อมล ำไม เป นธรรม ] . ... [ ถอดบทเร ยนเหม องแร นโยบายการพ ฒนาเศร ...

รับราคา

ต่อประทานบัตรเหมืองหินปูน ต.ลิดล จ.ยะลา

ท งน จากแผนท ภ ม ศาสตร พบว า พ นท ตามคำขอประทานบ ตรท 6/2558 ของบร ษ ท ศ ลาอ ตสาหกรรม จำก ด ไม ได อย ในเขตโบราณสถานภาพเข ยนส เขายะลา โดยม พ นท ตามคำขอประทานบ ...

รับราคา

Environmental Management Accounting (EMA): .

4.2 มาตรการในการชดเชยค าเส ยหายท อาจจะเก ดข นจากการทำ เหม องเป นมาตรการป องก นผลกระทบต อพ นท เกษตรกรรมบร เวณใกล เค ยงพ นท โครงการ โดยการเช าท ด นตามท ...

รับราคา

การขุดการทำเหมืองหินปูน

ภ ม ป ญญาการทำเหม องฝาย โดย ช ชวาล ทองด เล ศ เหม องฝาย เป นภ ม ป ญญาในการจ ดการน ำสำหร บการเกษตรของช มชนในพ นท ภาคเหน อตอนบนท เร ยก ...

รับราคา

เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า เหมืองแร่ผุดทั่วไทย ...

นักวิชาการเตือน ไทยกำลังเดินสวนทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ชี้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่มีปัญหา เอื้อประโยชน์กลุ่มผู้ประกอบการเหมือง เปิด ...

รับราคา

ดีเอสไอตามคดีแกนนำโรงโม่หินถูกฆ่า 4 ศพ

25/11/2020· จากกรณ กล มอน ร กษ ป าช มชนเขาเหล าใหญ ผาจ นได ต.ดงมะไฟ อ.ส วรรณค หา จ.หนองบ ว ...

รับราคา

iLaw.or.th - การจัดการป่าไม้ฉบับคสช. : .

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ.2555-2559 ระบ ถ งป ญหาป าไม ว า พ นท ป าไม ของประเทศไทยม แนวโน มลดลงอย างต อเน อง ในป 2504 ไทยม พ นท ป าไม ร อยละ 53.3 ต อมา ...

รับราคา